Privacy Statement

Ander Ontwerp (handelsnamen Hout van je Stad en Stadsplank), gevestigd aan de Mr. P.N. Arntzeniusweg 14-2, 1098 GP Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Werkplaats en atelier | Slimmeweg 2 1098 GP Amsterdam

Telefoonnummer: +31-615208073

info@houtvanjestad.nl

Eigenaar Tom Marcelis is de Functionaris Gegevensbescherming van Hout van je Stad. Hij is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hout van je Stad verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Persoonsgegevens van minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Indien je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hout van je Stad verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Hout van je Stad analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hout van je Stad kan gebruik maken van geautomatiseerde instrumenten om beslissingen te nemen over personen, (bijvoorbeeld bij de verwerking van een betalingsaccordering). Het kan voorkomen dat beslissingen met een negatieve uitkomst voor jou niet uitsluitend zullen baseren op de resultaten van een dergelijk geautomatiseerd instrument, (bijvoorbeeld bij een vermoeden van misbruik). Deze uitzondering is niet van toepassing indien:

1 Het gebruik van geautomatiseerde instrumenten noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die moet worden verricht om aan de wetgeving te voldoen of die door de wet wordt voorgeschreven; of

2 De beslissing door Hout van je Stad is genomen teneinde een overeenkomst met jou aan te gaan, te beheren of uit te voeren; of

3 Jij uitdrukkelijke toestemming hebt verleend.

Deze uitzonderingen zijn niet van toepassing op het verwerken van gevoelige persoonsgegevens.

In de gevallen waarnaar in punten (2) en (3) wordt verwezen, zal Hout van je Stad passende maatregelen nemen om jouw legitieme belangen te waarborgen, bijvoorbeeld door je de mogelijkheid te bieden jouw mening te geven.

Hoe lang we gegevens bewaren

Hout van je Stad bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van gegevens die betrekking hebben op jouw persoon:

Categorie
Bewaartermijn
Reden
Personalia Zolang als nodig Voor de levering van diensten en wettelijk verplichte termijn aan administratiedoeleinden.
Adres Zolang als nodig Voor de levering van diensten en wettelijk verplichte termijn aan administratiedoeleinden.
E-mail(1) Zolang als nodig Voor de praktische communicatie omtrent de levering van onze diensten
E-mail(2) Tot je uit-opteert Voor de door jou gewenste toezending van informatie via mailing service
Productvoorkeuren 24 maanden Voor het mogelijk maken van jouw herhaalbestellingen
Bestelgegevens Zolang als nodig Voor de levering van diensten en wettelijk verplichte termijn aan administratiedoeleinden.
Betaalgegevens Zolang als nodig Voor de levering van diensten en wettelijk verplichte termijn aan administratiedoeleinden.
Geanonimiseerd:
Websitegebruik 24 maanden Voor de geanonimiseerde analyse van het functioneren van de website en onze communicatie
Delen van persoonsgegevens met derden

Hout van je Stad verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit nodig is binnen de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hout van je Stad gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.

Cookies met een puur technische functionaliteit zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Met analytische cookies verzamelen we gegevens om de website en onze communicatie te analyseren, zodat we de website en onze producten en diensten kunnen verbeteren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Zie hierover verder ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Hout van je Stad en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van je beschikken digitaal naar jouzelf of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar bovenstaand contactadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jepasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Ook dit dient ter bescherming van jouw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op jouw verzoek. Hout van je Stad wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om eventueel een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door te klikken op deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hout van je Stad neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dat doen we onder andere door de website aan te bieden via een beveiligde verbinding (HTTPS) aan de hand van een SSL-certificaat. Indien je desondanks de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.